ARTIKEL 1 : De toepasselijkheid van de algemene verkoopsvoorwaarden

1.1. Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, gesloten tussen de bezoeker van de website www.thegreenspot.be die on-line een bestelling plaatst, hierna de koper genaamd en de bvba the green spot, met maatschappelijke zetel te tiensestraat 172, 3000 Leuven, hierna de verkoper genaamd.

1.2. Deze algemene verkoopsvoorwaarden worden systematisch onder de aandacht van de bezoeker/koper van de website www.thegreenspot.be gebracht vooraleer deze een bestelling kan plaatsen.

1.3. Door het plaatsen van een bestelling betuigt de koper met andere woorden zijn volledige en onvoorwaardelijke instemming met deze algemene verkoopsvoorwaarden.

1.4. De koper kan zich niet beroepen op eventuele andere documenten uitgaande van de verkoper, zoals catalogi of brochures, die overigens te allen tijde geacht worden uitsluitend een indicatieve waarde te hebben. Om deze reden kan de koper aan de verkoper geen enkele andersluidende voorwaarde tegenwerpen, tenzij de verkoper dit uitdrukkelijk en schriftelijk aanvaardt, ongeacht het ogenblik waarop dit aan de koper medegedeeld wordt.

1.5. Het gegeven dat de verkoper zich jegens de koper op een gegeven ogenblik niet beroept op één of meerdere van deze algemene verkoopsvoorwaarden, houdt geen afstand in van de rechten daarin vervat en sluit een later beroep op die voorwaarden niet uit.

1.6.De nietigheid van een of meer artikelen of een gedeelte van een artikel van deze algemene verkoopsvoorwaarden tast de geldigheid ervan niet aan.

1.7. De verkoper behoudt zich het recht voor deze algemene verkoopsvoorwaarden te allen tijde aan te passen. Gewijzigde voorwaarden hebben onmiddellijke uitwerking zonder echter afbreuk te doen aan de reeds door de verkoper verworven rechten.

ARTIKEL 2 : Het sluiten van de verkoopsovereenkomst

2.1. De koper is verantwoordelijk voor alle informatie die hij aan de verkoper verschaft bij het plaatsen van een bestelling. De verkoper kan in geen geval worden aangesproken voor het feit dat hij de verkochte goederen niet of niet tijdig kon leveren indien blijkt dat de coördinaten van de geadresseerde niet correct werden ingevoerd.

2.2. Elke bestelling wordt geplaatst onder voorbehoud van aanvaarding door de verkoper. Alleszins is vereist dat de koper zijn betaling bevestigt door betaling van de prijs.

2.3. De koper kan zich niet beroepen op een verzakingsrecht, zoals ondermeer voorzien in art. 80 § 4,2° van de Wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument. Gelet op de aard van de verkochte goederen (versheid) kan de koper aldus niet afzien van zijn aankoop en evenmin wijzigingen aanbrengen aan bestelde goederen. Reeds betaalde sommen zijn definitief verworven voor de verkoper.

2.4. De beschikbaarheid van de aangeboden goederen is beperkt tot de in de magazijnen van de verkoper aanwezige voorraad. In geval van uitputting van de voorraad, kan de verkoper zich geldig van zijn verplichtingen bevrijden door een ander goed te leveren dat dezelfde eigenschappen heeft als het niet beschikbare goed wat volume en kwaliteit betreft.

ARTIKEL 3 : De levering van goederen

3.1. De levering wordt als uitgevoerd beschouwd binnen de afgesproken termijn, hetzij door de aflevering van het goed op het aangeduide adres, hetzij, ingeval de geadresseerde afwezig is, door het achterlaten van een bericht waarin de ophaalmogelijkheid wordt vermeld. In dit laatste geval dienen de verkochte goederen binnen de twee dagen worden opgehaald gelet op de beperkte houdbaarheid ervan.

3.2. De leveringstermijn wordt zo exact mogelijk vooropgesteld. De verkoper kan echter niet worden aangesproken wegens laattijdige leveringen. De verkoopovereenkomst kan evenwel, behoudens gevallen van overmacht, ontbonden worden indien de levering meer dan vier uur na het vooropgestelde tijdstip plaatsvindt. In dat geval kan de koper maximaal aanspraak maken op terugbetaling van de betaalde prijs met uitsluiting van elke andere vergoeding.

3.3. Ondermeer volgende gevallen van overmacht ontslaan de verkoper van zijn leveringsverplichting: oorlog, opstand, brand, stakingen, ongevallen en onmogelijkheid om zelf bevoorraad te worden door de normale leveranciers.

3.4. In ondermeer volgende omstandigheden kan de verkoper de levering tijdelijk opschorten: storingen in het interne netwerk, storingen inzake telefonie, storingen inzake (problematische) toegang tot internet en dergelijke. De uitvoering van de overeenkomst wordt alsdan opgeschort tot de storing is verholpen en/of de toegang tot internet is hersteld zonder dat de koper zich kan beroepen op ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding.

3.5. In ieder geval is de verkoper er slechts toe gehouden te leveren indien de koper al zijn verplichtingen jegens hem is nagekomen.

ARTIKEL 4 : De inontvangstname van goederen

4.1. Gelet op de aard van de geleverde goederen, ondermeer de versheid, dient elke klacht desaangaande de verkoper te bereiken binnen de twee dagen na de ontvangst.

4.2. De aansprakelijkheid van de verkoper is alleszins beperkt tot maximaal de terugbetaling van de prijs, met uitzondering van alle andere vergoedingen.

4.3. Klachten die betrekking hebben op een bepaalde levering oefenen geen invloed uit op daaraan voorafgaande of latere bestellingen en leveringen. De koper is onverkort gehouden de prijs van eerdere of latere bestellingen te voldoen.

4.4. Indien de koper bij de ontvangst gebreken bemerkt bij een deel van de geleverde goederen, zal hij enkel zijn rechten aangaande dit deel kunnen laten gelden.

ARTIKEL 5 : De terugzending van goederen

5.1. Een formeel akkoord tussen de koper en de verkoper dient elke terugzending vooraf te gaan.

5.2. Iedere aanvaarde terugzending, in geval van een zichtbaar gebrek of een niet-conforme levering, kan na verificatie door de verkoper, aanleiding geven tot vervanging van het goed of een creditnota, met uitsluiting van iedere andere vergoeding.

ARTIKEL 6 : De prijzen

6.1. De goederen worden verkocht en geleverd aan de prijs die van toepassing is op het moment dat de bestelling wordt bevestigd.

6.2. Alle betalingen geschieden contant en zijn draagbaar en betaalbaar op de Belgische exploitatiezetel of op de Belgische maatschappelijke zetel van de verkoper.

ARTIKEL 7 : Geschillenregeling

7.1. De verkoper verbindt zich ertoe eventuele klachten of geschillen zo spoedig mogelijk behandelen.

7.2. Indien en er een geschil ontstaat tussen de koper en de verkoper, zal eerst een minnelijke regeling betracht worden. Wordt het geschil hierdoor niet opgelost, zijn enkel de rechtbanken van het kanton Leuven bevoegd. Alleszins zijn enkel de Belgische rechtbanken bevoegd en is enkel Belgisch recht van toepassing.